مناسبتهاى مهم:


  روز بزرگداشت كوروش

به یاری یزدان ایرانِ بزرگ، سرزمینِ میانه ی جهان، دلِ شکیبای گیتی، در درازایِ تاریخ پر فراز و نشیبش فراوان شادکامی و تلخروزی چشیده و آبادانیها و ویرانیها دیده است.
اما همواره سرافراز است بدین که در اوج قدرت نیز، خود آغازگرِجنگ و ویرانگری در هیچ گوشه ی گیتی نبوده است، و بسیارفرزا نگان و بزرگانی را پرورانده است که پشتیبان و نگاهبان صلح، آبادی و آزادی بوده اند.
بزرگان و اندیشمندانی که فر و فرهنگ ایران همواره در گوششان زمزمه مینمود : "فروهرِ مردانِ همه ی سرزمینها [کشورها] را میستاییم "، "فروهرِ زنانِ همه ی سرزمینها را میستاییم" (اوستا، فروردین یشت، ۵ -۱۴۳) در دامنِ این پهنه ی پرشکوهِ دانش و فرهنگ، بزرگانی پرورش یافتند که به راستی روانشان ستودنی و نام و یادشان جاودانی است.
بزرگانی که بربالاترین پله ی نیرومندی و شکوه، خرد خویش را نباختند و به زندگی و امید دیگران دست نیاختند.
بزرگانی چون منوچهر و کیخسرو نامورانِ شاهنامه ی خداوندگار تاریخ، فردوسی، و نیز فرزندانی چون فرزند نامبردارِ مادرِ ایران؛کوروش بزرگ.
اگر چه امروز سخن از به هم رسانیدن "اعلامیه حقوق بشر" از سوی کوروش بر سر زبانهاست، اما آنچه دلاور اندیشمند و آشتی جویِ ایرانزمین، کوروش، در آن هنگامه ی ویژه و آن دوره ی تاریخی انجام داد، بسیار فراتر از مفهوم امروزین گرامیداشت "حقوق بشر" است. فراهم آوردن آنچه بند بند "اعلامیه حقوق بشرِ" امروزین در جهان است، پشتوانه ای دارد به درازای همه ی جنگها، ویرانگریها، ستمکاریها و پایمال شدنها و ... و در پی آنها، دادخواهیها، داوریها و هیاهو ی اندیشمندان و قلم به دستان و داد خواهان.
اما پشتوانه ی مردم دوستی وآزاد اندیشیِ بزرگان تاریخ ما، که کوروش بزرگ نماد بی همتای آنان میباشد، چه بوده است؟ بزرگانی که هیچ داور و وکیل و روزنامه نگار و خبرنگاری، دیده بانِ کردار و گفتارشان نبود. بزرگانی که در هنگامه ی قدرت، خدای گونه مردمانی بودند که پروایِ رسوا شدن به دست بهمان خبرنگار و فلان سازمان دیده بان "حقوق بشر" و ... دست و پا گیرشان نبود ! آری کوروش بزرگ و کوروش سانانِ تاریخ ایران زمین، پشتوانه ای داشتند به بلندای فرّ و فرهنگ سرزمین نیاکانشان. نیاکانی که در زمزمه های سپندشان (مقدسشان) فروهر زنان و مردان همه ی گیتی را میستودند و باور به آبادانی گیتی داشتند نه فقط آبادانیِ مرزِ خویش به بهایِ ویرانیِ آنِ دیگران.
نیاکانی که سرزمینشان در تاریخ دور و درازش میزبان رانده شدگان و غریبان بیشماری بود. نیاکانی که به فرزندانشان خرد و فرهنگ می آموختند نه خود برتر بینی و دروغ. " آز را با خرسندی و خشم را با سروش و رشک را با نیک چشمی و نیاز را با قناعت و دشمنی را با آشتی و دروغ را با راستی بزنید ...
به فرهنگ خواستاری کوشا باشید چه فرهنگ تخم دانش است و میوه آن خرد، و خرد را راهبری هر دو جهانی است. " پس بر ما فرزندان این بوم و بر است که بکوشیم تا نامِ نامیِ نیاکانمان را در گوش آیندگان زمزمه کنیم، باشد که چراغ خرد و فرهنگشان روشنگرِ راه ما و آیندگانمان باشد.
و از آن روی است که باور داریم به یادِ بزرگمردی بی همتا چون کوروش بزرگ، که نماد آشتی و دوستی و نکوهنده ی دروغ و ناراستی بوده و خواهد بود، شایسته است که در گاهشمارِ امروزِ ایران روزی ویژه قرار دهیم. هر چند روان نیاکان فرزانه ی کوروش و فرزندانِ راستین وی همواره او را بزرگ میدارند و جانشان سرای نام او و دیگر کوروش کردارانِ تاریخ ایران زمین است. هفتم آبان ماه - ۲۹ اکتبر - روز بزرگداشتِ نمادِ خرد، فرهنگ و وجدانِ ایرانیان، کوروش بزرگ، خجسته باد. *(اندرز پوریوتکیشان (=دارندگان کیش نخستین )، متون پهلوی، سعید عریان،۱۳۷۱)
 
 
 

 


 
Copyright 2009 SarangMusic. All Rights Reserved | Designed By SepnaSoftware.